Klachtrecht      

Wkkgz – Klachtrecht (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)
Vanaf 1 januari 2016 is de Wkkgz van kracht. Deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van klachten van cliënten. Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wkkgz is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen. ElchananCounseling heeft deze regeling ondergebracht bij haar beroepsvereniging, de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling.

Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop je wordt aangesproken of behandeld.
Een geschil is een meningsverschil dat ontstaat wanneer je het oneens bent met een beslissing. Natuurlijk is het ‘t prettigst wanneer je de klacht of het meningsverschil in eerste instantie gewoon bespreekt waarbij we kijken of we er samen uit kunnen komen. Indien dat echter niet mogelijk is kunnen de klacht of het geschil direct ingediend worden bij de ABvC. Zij hebben contact met een onafhankelijke klachten- en geschillencommissie.

ElchananCounseling acht zich gebonden aan het Klachtenreglement van de ABvC. Hieronder volgt het gedeelte van de Algemene Voorwaarden  dat gaat over de klachtenafhandeling. De volledige versie van de Algemene Voorwaarden ligt samen met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de Counselingsovereenkomst volgens de richtlijnen van de ABvC ter inzage in de praktijk.

© ABvC Algemene Voorwaarden Particulieren versie 01-11-2017 Artikel 12 Klachtenafhandeling

  1. De gebruiker (in dit geval: ElchananCounseling) is lid van de ABvC, de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 33299478. Gebruiker heeft zich verbonden aan de ‘Gedragscode voor de Counsellor’.
  1. De ABvC is overeenkomstig de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie voor de complementaire en alternatieve gezondheidszorg (SKAG). De ABvC heeft een onafhankelijke klachtenfunctionaris die in eerste instantie het aanspreekpunt is voor klachten van opdrachtgever.
  1. Indien opdrachtgever kiest voor het wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC is de gebruiker gehouden hierin te participeren. Voordat opdrachtgever gebruik wil maken van de klachtenfunctionaris van de ABvC dient de opdrachtgever eerst zijn of haar bezwaren, klachten en/of grieven voor te leggen aan de gebruiker. Komen opdrachtgever en gebruiker niet tot een oplossing dan kan opdrachtgever zich wenden tot de klachtenfunctionaris van de ABvC. Hij/zij zal met opdrachtgever en gebruiker trachten tot een oplossing te komen.
  1. Indien de klachtenfunctionaris, opdrachtgever en gebruiker nog niet tot een oplossing komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de ABvC op verzoek van opdrachtgever de zaak doorgeleiden naar de SCAG ter verdere afhandeling van diens klachten, bezwaren en/of grieven. Wanneer opdrachtgever verzoekt naar de SCAG te willen gaan dan zijn hieraan kosten verbonden. Op de website van de SCAG www.scag.nl kunnen de kosten hiervoor gevonden worden.
  1. De Geschillencommissie heeft tot taak, alle geschillen tussen opdrachtgever en gebruiker te beslechten door middel van een uitspraak in de vorm van een bindend advies of door alsnog een schikking tussen opdrachtgever en gebruiker te bevorderen. De Geschillencommissie zal binnen een periode van 6 maanden uitspraak doen. Opdrachtgever kan hierop niet in hoger beroep gaan.
  1. In geval de uitspraak niet tot voldoening leidt van de opdrachtgever kan de opdrachtgever zich wenden tot de civiele rechter.